Лична карта установе

Објекат Предшколске установе „Каја“ Љиг подигнут је 1976. године и имао је три радне собе за децу. Тада је задовољавао потребе локалне средине. У међувремену је промењена структура становништва као и структура локалне заједнице па је повећан број уписане деце. Посматрано у просторном погледу, ни зграда, ни кухиња по свом капацитету нису задовољавале потребе које Установа има. Проблем је делимично решен 1998. године дограђивањем  две радне собе, али тада је проширени радни простор превазишао капацитет кухиње. У 2012-2013. години проширен је објекат са 3 радне собе за децу - 436 м2 и кухињом од 140 м2 која испуњава све стандарде. Предшколска установа има и једну групу целодневног боравка у Белановици.

У овој радној години уписано је 301 дете и у плану је да буде 43 запослених, од тога 24 у васпитно – образовном процесу, у 16 васпитних група.

 

 

Просторни капацитети и опремљеност установе  активности

Рад ће се у радној 2016/2017. години одвијати у наменски грађеном објекту за децу у Љигу, као и у Белановици у једној радној соби у ОШ „Сестре Павловић“ .

 

Централни објекат:

  • Број васпитних соба 9
  • Површина објекта 1485м2
  • Површина дворишта 43ара
  • Површина кухиње 140м2

 

Тренутна опремљеност објекта jе на задовољавајућем нивоу. Установа стално реализује послове у домену текућег одржавања објекта са циљем унапређења квалитета и стварања што бољих услова рада. Сваке године се планира и реализује набавка играчака и материјала за рад са децом према специфичностима узраста, а у складу са програмским активностима.

 

 

MЕСТО И ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Реализација Годишњег плана рада Установе остварује се кроз рад:

  • Централног објекта Предшколске установе „Каја“, ул. Краљице Марије бб, Љиг

  • У просторијама ОШ “Сава Керковић“ Љиг и ОШ “Сестре Павловић“ Белановица

Радно време и распоред дневних активности

Радно време установе је од 06.00 до 16.00 часова. Установа током године своју делатност обавља по календару рада, који је делимично усклађен са школским календаром. Радна година почиње 1. септембра и завршава се 31. августа. Школска година за припремни предшколски програм почиње 1. септембра и завршава се 14. јуна. Током летњих месеци рад је организован према потребама и интересовањима родитеља у објектима планом предвиђеним.

У односу на облике рада са децом у вртићима је организован целодневни и полудневни боравак. Целодневни боравак од 06:30 часова до 15:30 и полудневни у преподневном термину од 06:30 до 12 часова. За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: усмерене, слободне, игра, рекреативна пауза, боравак на ваздуху, доручак, ручак, ужина, подневни одмор. Све активности које се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потреба васпитне групе и вртића. У задовољавању различитих потреба живота и рада у вртићу, организоване су следеће активности:

- активности исхране:

-доручак у периоду од 08:00 до 08:30 ;

- ручак од 11:00 часова за јaслене групе и од 11:30 до 12:30 часова за остале групе;

- ужина у 14:30 часова;

- време подневног одмора после ручка.

У периоду од 08.30 до 15 часова организују се активности које задовољавају различите потребе деце: усмерене активности, слободне активности, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, културно-хигијенско-рекреативне активности, а све оне су одређене Правилником о општим основама предшколског програма. Дневни ритам прилагођен је условима вртића, васпитне групе и узрасту. У свим групама се посебно води рачуна о периоду адаптације, како би се деца и родитељи што лакше навикли и прихватили утврђени дневни распоред. То је нарочито важно на узрасту од 1. до 3. године (јаслице). Дневним распоредом активности обезбеђује се интензивирање дечије активности и правилно смењивање по интензитету, што доприноси природном ритму живљења, јер је за дете и васпитача свака ситуација искуствено и значајно развојна. Дневним ритмом није посебно испланирано време уз стриктно придржавање сатнице, већ систем живота и рада који се прилагођава датим потребама и олакшава функционисање свих учесника. Време одмора се организује у односу на узраст и потребе деце и у договору са родитељима пратећи индивидуалност сваког детета.