ПУ „Каја“ расписује конкурс за упис деце у Предшколску установу „Каја“ Љиг за радну 2019/2020. у трајању од 01.04.2019. године до 30.04.2019. године.

Пријаве за упис деце у Предшколску установу ‘’Каја’’ могу се поднети сваког радног дана од 08 до 14 часова код секретара установе.

Уз попуњен захтев, родитељ, односно старатељ, обавезан је да достави:

извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија) за дете и очитану личну карту за једног од родитеља или пријаву места боравка за дете,

потврда о запослењу родитеља, а на захтев Установе и копију МА (М1) обрасца као доказ о заснованом радном односу родитеља,

родитељ са троје и више деце да достави копије извода из матичне књиге рођених за сву децу,

копију личног картона о извршеној имунизацији,

– родитељи чија деца похађају вртић дужни су да доставе потврду из благајне вртића „Каја“ као доказ да редовно плаћају услуге вртића.

 Уколико су родитељи студенти, доставити потврду факултета да су редовни студенти

Ако су родитељи деце самохрани родитељи потребно је да доставе и:

– фотокопију пресуде о разводу брака,

– одлуку надлежног органа о вршењу родитељског права.

Захтев родитеља који није поднео сву наведену документацију биће одбачен као непотпун.

По истеку рока за предају пријава, комисија ће, у складу са Правилником о упису деце у ПУ „Каја“ Љиг и бројем слободних места, извршити рангирање и објавити листу уписане деце на огласној табли установе.

Чланови комисије за упис деце су : директор ПУ „КАЈА“ Љиг, Милица Пешић – секретар, Сунчица Лазаревић – МСПЗЗ, Милица Стојановић – стручни сарадник – психолог, Биљана Аћимовић – васпитач, Мира Јанковић-мед. сестра васпитач.

 

Пријаве за упис добијају се код секретара установе.