План рада Тима за информисање за 2017/18.

План рада Тима за информисање за 2017/18.

Време Планиране активности Носиоци активности Начин рада
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 2017.

 

Одређивање носиоца планираних активности за 2017/18. годину

 

 

Чланови Тима

 

 

 

Састанак и консултације чланова Тима,  договор о начинима  информисања и одређивање задужења чланова Тима

 

 

Израда Годишњег плана рада Тима

 

 

Координатор

Снежана Милошевић

Састанак и консултације са осталим члановима Тима
 

Израда плана обележавања значајних датума

 

Милица Стојановић и Дијана Јаковљевић

У сарадњи са стручним активима представити предвиђене активности за обележавање значајних датума путем постера, зидних новина или обавештења на огласној табли…
 

Информисање запослених о планираним активностима Тима

 

 

Снежана Милошевић

Излагање на стручном активу и ВОВ-у о планираним активностима Тима, видовима сарадње са осталим тимовима и запосленима (прикупљање информативног материјала…)
Континуирано ажурирање сајта, ФБ стране и Летописа Установе Милица Стојановић

Кристина Зечевић

Дијана Јаковљевић

Представљање текућих активности установе и васпитних група у виду репортаже на сајту, ФБ страни и Летопису
Окробар 2017. Информисање суграђана о предстојећим активностима поводом Дечије недеље Милена

Томовић

Израда три плаката са планом предвиђених активности у току Дечије недеље
Медијска презентација активности у току Дечије недеље Снежана Милошевић, Кристина Зечевић, Дијана Јаковљевић Путем сајта, видео канала Љиг инфо, ФБ стране информисати заинтересоване о активностима Установе поводом Дечије недеље
Октобар 2017. Учешће на ликовном конкурсу поводом Месеца здраве исхране Кристина Зечевић и Сунчица Лазаревић, мед. сестра Праћење конкурса и презентовање награђених радова путем ФБ стране
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 2017.

 

 

Обележавање Међународног дана толеранције, 16. новембар  Милена Томовић и Биљана Ивановић, васпитач ППП-а Промовисање правих вредности кроз сценски приказ деце из ППП-а за децу из вртића и објављивање

фотографија и видео записа на сајту , ФБ страни и постер презентација

Обележавање Међународног дана борбе против насиља над децом,19. новембар Милица Стојановић и Весна Савић, васпитач издвојеног одељења из Ба Организовање трибине за родитеље и запослене на тему насиља, злостављања и занемаривања деце а репортажу о овом догађају објавити на сајту Установе.
Континуирано ажурирање сајта, ФБ стране и Летописа Установе Снежана Милошевић

Кристина Зечевић

Дијана Јаковљевић

Представљање текућих активности установе и васпитних група у виду репортаже на сајту, ФБ страни и Летопису
Децембар 2017. Покретање иницијативе за израду новог броја листа „Каја“ Чланови Тима и директорка Весна Трнинић Састанак, консултације,подела задужења међу члановима Тима
Прослава Нове године Чланови Тима,васпитачи Медијски презентовати дружење са Деда Мразом путем канала Љиг инфо а фотографије и видео зааписе објавити на сајту и ФБ страни.
 

 

Јануар и Фебруар 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2018.

Прославе поводом дана Светог Саве

 

Чланови Тима, васпитачи издвојених одељења Праћење и презентовање у виду фотографија и описа прославе Дана Светог Саве у издвојеним одељењима
Рекреативна настава

 

 

 

 

 

 

Обележавање Дана жена

Чланови Тима, васпитачи

 

 

 

 

 

 

Чланови Тима,

васпитачи

Праћење и презентовање активности са рекреативне наставе у виду фотографија на ФБ страни и обавештења на сајту Установе

 

 

 

Прављење изложбе дечијих радова на тему Дана жена, креативне радионице за родитеље, приредбе и медијско презентовање наведених активности са репортажом.

Континуирано ажурирање сајта, ФБ стране и Летописа Установе Снежана Милошевић

Кристина Зечевић

Дијана Јаковљевић

Представљање текућих активности установе и васпитних група у виду репортаже на сајту, ФБ страни и Летопису
Стручна едукација родитеља Милица Стојановић Израда штампаног материјала у виду флајера, плаката, зидних новина… као вид јачања родитељских компетенција
Договор о предстојећим активностима и манифестацијама Чланови Тима Састанак тима, договор, консултације,подела задужења
 

 

 

 

 

 

 

 

Април 2018.

Обележавање Дана вртића

 

 

Чланови Тима, директорка и запослени Медијски пропратити прославу Дана вртића, фотографије и ведео записе истаћи на сајт, ФБ страну, унети у Летоис…
Рад посебних програма Томовић Милена

Милошевић Снежана

Пратити рад посебних програма а постигнућа и актуелне активности презентовати у виду постер презентације, паноа, на сајту установе…
Светски дан шале Снежана Милошевић, Милица Стојановић Организовање изложбе дечијих ликовних радова поводом Светског дана шале или покретање иницијативе за издавање збирке интересантних дечијих исказа прикупљених у току године.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај 2018.

Информисање о Угледним активностима Милена Томовић Израда обавештења о одржавању Угледних активности у виду плаката
Угледна активност Актива млађих група на тему екологије и Актива предшколских група на тему традиције Чланови Тима, васпитачи и мед.сестре, директор Присуствовати угледним активностима, фотографисати, снимати и материјал презентоваи на сајту,ФБ страни, Летопису…
Излет васпитних група Снежана Милошевић, Кристина Зечевић Благовремено , путем обавештења, родитељских састанака, сајта, ФБ стране обавестити родитеље о организовању излета васпитних група а фотографијама и извештајем документовати у Летопис, на сајт  Утанове…
Континуирано ажурирање сајта, ФБ стране и Летописа Установе Снежана Милошевић

Кристина Зечевић

Дијана Јаковљевић

Представљање текућих активности установе и васпитних група (фестивали, манифестације, спортска дешавања…) у виду репортаже на сајту, ФБ страни и Летопису
 

 

 

 

 

 

 

Јун и Јул 2018.

Приказивање значајних активности ,резултата рада установе Чланови Тима Израда зидних новина и плаката са фото документацијом
Активности у циљу евалуације и сачињавања извештаја о раду Тима Чланови Тима Састанак, консултације, дискусија
Извештај о раду Тима Снежана Милошевић, координатор

Милица Стојановић, психолог

До половине јула сачинити извештај о раду Тима.