УПИС ДЕЦЕ

          Упис деце у предшколске групе (деца рођена 2011. године и деца рођена у јануару и фебруару 2012. године) вршиће се од 01.06. до 15.06.2017. године у централном објекту у Љигу.

         Упис млађе деце вршиће се од 03. до 14.07.2017. године.

Потребна документација:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Очитана лична карта једног од родитеља или потврда о пријави места боравка;
 3. Потврде о запослењу оба родитеља;
 4. Потврда о измиреним обавезама према вртићу, закључно са месецом пре уписа.

Родитељи чија деца не буду примљена по конкурсу или не буду задовољни одлуком Уписне комисије о томе где ће им дете бити распоређено, могу да поднесу жалбе 8 дана од дана објављивања листе уписане деце.

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, непосредно поднесите предшколској установи.

1. Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1.      За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

 • Копија правоснажне судске пресуде на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права;
 • Извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;
 • Извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло.

1.2.      За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

 • Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству.

1.3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју:

 • Потврда надлежне здравствене институције.

 1.4.      За тешко оболелу децу:

 • Потврда изабраног педијатра.

1.5.      За кориснике новчане социјалне помоћи:

 • Решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи.

1.6.      За децу тешко оболелих родитеља:

 • Решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара.

1.7.      За остале осетљиве категорије:

 • Решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика.