ПУ „Каја“ расписује конкурс за упис деце у Предшколску установу „Каја“ Љиг за радну 2018/2019. годину у трајању од 02.04.2018. године до 30.04.2018. године.

Пријаве за упис деце у Предшколску установу ‘’Каја’’ могу се поднети сваког радног дана од 08 до 12 часова код секретара Установе.

Уз попуњен захтев, родитељ, односно старатељ, обавезан је да достави:

  • извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија) за дете и очитану личну карту за једног од родитеља или пријаву места боравка за дете,
  • потврда о запослењу родитеља, а на захтев Установе и копију МА (М1) обрасца као доказ о заснованом радном односу родитеља,
  • родитељ са троје и више деце да достави копије извода из матичне књиге рођених за сву децу,
  • копију личног картона о извршеној имунизацији,

Уколико су родитељи студенти, доставити потврду факултета да су редовни студенти;

Ако су родитељи деце самохрани родитељи потребно је да доставе и:

  • фотокопију пресуде о разводу брака,
  • одлуку надлежног органа о вршењу родитељског права.

Родитељи  чија деца похађају вртић, дужни су да доставе задњу признаницу, као доказ да редовно плаћају услуге вртића. Захтев родитеља који није поднео сву наведену документацију биће одбачен као непотпун.

По истеку рока за предају пријава, комисија ће, у складу са Правилником о упису деце у ПУ „Каја“ Љиг и бројем слободних места, извршити рангирање и објавити листу уписане деце на огласној табли Установе.

Пријаве за упис добијају се код секретара Установе.

Овде можете погледати и Правилник о упису деце